Sociální psychologie

 

DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, 2001.

Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998.

Helus, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha: SPN, 1973.

Janoušek J. a kol. Sociální psychologie. Praha: SPN, 1988.

Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992, 1997, 2002.

Kollárik, T. Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1993.

Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.

Řezáč, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.). Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, 1998.

Výrost, J., Slaměník, I. (Eds.) Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001.