Speciál O OBORECH: Psychologie

01.08.2008 18:56

  Psychologie má mnoho specializovaných studijních oborů - vyznáte se v nich? Je vám jasné, co je náplní studia Arteterapie, Psychologie se zaměřením na vzdělávání, Psychologie a speciální pedagogiky či Psychoterapeutických studií?

  Proč jednáme tak, jak jednáme? Co způsobilo patologické jevy v chování? Jak vyřešit partnerskou krizi? Studium psychologie nabízí posluchačům vhlédnout do temných koutů lidské duše a rozluštit příčiny lidského jednání. Profesní dráha psychologa je zajímavá, vede k ní ale dlouhá cesta začínající úspěšným složením přijímacích zkoušek a završená absolvováním studia a získáním titulu.

  Formy a lokality studia
  Psychologii lze studovat jednooborově, v rámci pětiletého magisterského studia, a to buď v prezenční, nebo kombinované formě na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci nebo na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pokud si dosud nejste jisti, zda právě psychologie je to pravé ořechové, můžete ji spojit s dalším oborem a zvolit druhou variantu – dvouoborové studium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

  Náplň studia:
  Sociální, obecná, či vývojová psychologie, metodologie, psychopatologie – kromě povinných předmětů s psychologickou tematikou se v průběhu studia seznámí posluchači s anatomií a obecnou fyziologií, dějinami filozofie, nebo základy sociologie a pedagogiky. Zaměření pro budoucí profesi mohou studenti rozvíjet pomocí volitelných předmětů, mezi něž patří mimo jiné lékařská psychologie, partnerské a rodinné vztahy, kriminalistická psychologie, psychologie trhu. Součástí studia je i povinná praxe.
  Studium je koncipováno tak, aby byli posluchači vybaveni nejen vědomostními znalostmi ve svém oboru, ale také komunikačními, diagnostickými a kooperačními dovednostmi, které jim usnadní spolupráci s pacienty.

  Příbuzné obory psychologie:Psychologie a speciální pedagogika (Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)
  Znalosti v oblasti psychologie a speciální pedagogiky doplněné o povinně volitelné předměty, vztahující se ke kulturní antropologii nebo sociologii, připraví posluchače bakalářského studia na navazující magisterské studium Speciální pedagogiky. Studenti tak mohou navázat na získané vědomosti z obecné, sociální, klinické a pedagogické psychologie, psychologie práce, či logopedie, etopedie a tyflopedie. V rámci tříletého bakalářského studia nachází absolventi oboru uplatnění jako asistenti ve školských, poradenských a speciálně pedagogických institucích. Dále mohou působit v nadacích, orgánech školské správy nebo v nevládních organizacích zaměřených na vzdělávání.

  Arteterapie (Univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta)
  Léčba za pomoci výtvarného projevu pacienta – tak by se ve zkratce mohla popsat náplň bakalářského oboru arteterapie. Metoda se užívá zejména při práci s dětmi, které dokážou své pocity a nálady lépe vyjadřovat prostřednictvím kreslení. Studijní obor byl původně určen pro lékaře, zdravotní sestry nebo absolventy oboru výtvarná výchova. Vzhledem k širšímu uplatnění je vhodnější studovat Arteterapii po dokončení vysoké školy v rámci rozšíření vědomostí. Absolventi studijního oboru se uplatní v diagnostických ústavech, nemocnicích, školách nebo neziskových organizacích.

  Psychoterapeutická studia (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií)
  Studium dvouletého navazujícího magisterského programu, které rozšiřuje posluchačům teoretické a výzkumné znalosti v oblasti psychoterapeutie, je určeno zejména pro absolventy oborů s nepsychologickým zaměřením.

  Psychologie se zaměřením na vzdělávání (Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta)
  Nový bakalářský obor Psychologie se zaměřením na vzdělávání otevřela Západočeská univerzita v Plzni jako součást studijního programu Specializace v pedagogice. Jeho absolventi mohou pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu Učitelství psychologie pro střední školy, a to v následujících aprobacích: psychologie – anglický jazyk, psychologie – český jazyk, psychologie – německý jazyk, psychologie – tělesná výchova.

  Kam za studiem?
  Karlova univerzita v Praze
  Masarykova univerzita v Brně
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Západočeská univerzita v Plzni

  Bližší informace týkající se přijímacího řízení naleznete na výše uvedených oficiálních stránkách vysokých škol.

  Pozn.:
  tyflopedie – věda o výchově a vzdělávání osob se zrakovým postižením
  etopedie – pedagogická disciplína zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchou chování

  Kateřina Dušková  

  zdroj: https://www.vysokeskoly.cz/system/index.php?clanek=2011


   

 

—————

Zpět