FF MUNI - studijní obor Psychologie (Mgr.)

Přijímací zkoušky se skládají z:

Testu studijních předpokladů a Oborového testu, který ověřuje znalosti psychologie a biologie. Skládá se ze 60 položek, uchazeč volí vždy mezi 4 možnostmi, z nichž právě jedna je správná. Na oborový test bylo v roce 2008 přesně 55 minut.

Část PSYCHOLOGIE:

Písemná zkouška ověřuje znalost chazeče z jednotlivých psychlogických disciplín, zejména dějiny psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologické metodologie, sociální psychologie, psychopatologie a jednotlivých aplikačních disciplín. Test je koncipován tak, aby zachytil spíše široký přehled o psychologické problematice, proto doporučená literatura zahrnuje zejména přehledové práce.

Doporučená literatura:

Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál, 2003.
Hartl, J., Hartlová, H.: Psychlogický slovník. Portál, Praha 2004.
Hill, G.: Moderní psychologie, Portál, Praha 2004.
Kern, H. a kol.: Přehled psychologie. Portál, Praha 1999.
Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. Praha, Karolinum 1997.
Hunt, M.: Dějiny psychologie. Praha, Portál 2000.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1998.
Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha, Academia 2003.
Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Academia 1993.
Cumminsová, D. D.: Záhady experimentální psychologie. Praha, Portál 1998.
Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Grada, 1998.
Drapela, V. J.: Přehled terorií osobnosti. Praha, Portál 1997.
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.

Část BIOLOGIE:

U přijímací zkoušky se budou zkoušet tyto okruhy znalostí: biologie člověka - anatomie a fyziologie, obecná biologie, historie biologie, členění biologie, obecná charakteristika živých soustav, buňka a buněčná teorie, vznik a vývoj života, genetika.

Dopoučená literatura:

Šmarda, J.: Bilologie pro psychology a pedagogy. Praha, Portál 2004.
Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003.
Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka. Praha, Fortuna 1999.
Nečásek, J.: Genetika. Praha, Scientia 1994.
Jelínek, J.: Biologie člověka a úvod do obecné genetiky. Olomouc, FIN 1994.
Dostál, P., Řeháček, Z., Ducháč, V.: Kapitoly z obecné biologie. Praha, SPN 1994.


Shrnutí         

Uchazeči o tříleté bakalářské a pětileté magisterské studijní programy budou přijímáni na základě výsledků:
a) testu studijních předpokladů (dále TSP) nebo b) oborového testu + TSP

U oborových testů bude předem stanovena minimální hranice úspěšnosti (nejnižší počet bodů, kterého je nutno dosáhnout pro zařazení do pořadí pro přijetí ke studiu).
Výsledek oborového testu bude hodnocen pouze položkami „uspěl/a“ – „neuspěl/a“. Uchazeči, kteří u oborového testu neuspějí, obdrží bez ohledu na výsledek TSP rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.
Uchazeči, kteří u oborového testu uspějí, budou zařazeni do pořadí k přijetí ke studiu na základě výsledků TSP.
V případě, že počet uchazečů, kteří uspěli u oborových testů, převýší kapacitní možnosti oboru, budou ke studiu přijati ti uchazeči, kteří u TSP dosáhnou lepších výsledků. Ostatní uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů.