PedF UK - studijní obor Psychologie a speciální pedagogika (Bc.)

Přijímací zkoušky se skládají z:

1. kolo

Písemná část

Zjišťuje orientovanost uchazeče v základních psychologických pojmech a koncepcích, kterou získal četbou odborné literatury. Dále prověřuje kompetenci v zacházení s předloženým textem a logické myšlení (usuzování). Vedle běžných středoškolských učebnic psychologie předpokládá písemná zkouška zvládnutí následujících publikací:


Kern, H. a kol.: Přehled psychologie. Portál, Praha 1999
Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006
Říčan, P.: Cesta životem – Vývojová psychologie. Portál, Praha 2004

 


2. kolo

Ústní část

Zjišťuje znalosti a zkušenosti uchazeče a úroveň uvažování o nich. Východiskem je jednak bilance dosavadní praxe a zkušeností v oblasti výchovy, vzdělávání, práce s dětmi a mládeží, jednak seznam přečtené literatury.

Zkouška zahrnuje:
  1. rozpravu o knize z předloženého seznamu literatury; k rozpravě může komise ze seznamu předloženého uchazečem vybrat kteroukoli knihu,
  2. rozpravu o praxi a zkušenostech uchazeče v oblasti edukace.

Přijímací zkouška v oblasti speciální pedagogiky je pouze ústní. Prověřuje se v ní orientovanost uchazeče v problematice života zdravotně i sociálně znevýhodněných osob a skupin obyvatel. Přihlédne se k motivaci uchazeče ke studiu speciální pedagogiky a jeho osobním zkušenostem s postiženými jedinci. 

Hodnotí se, jakým způsobem a na jaké úrovni uchazeč o tématu (knize, praxi, zkušenosti) referuje a vede dialog se členy komise. Uchazeč předloží seznam literatury, která se vztahuje k pedagogicko-psychologickým vědám. Ten odráží dosavadní zájem uchazeče o obor. Pozitivně jsou v seznamu hodnocena zejména významná díla světové psychologické literatury, jako jsou např.:

Erikson, E. H.: Dětství a společnost. Argo, Praha 2002
Freud, S.: O člověku a kultuře. Odeon, Praha 1990
Gardner, H.: Dimenze myšlení. Portál, Praha 1999
Vygotskij, L. S.: Psychologie myšlení a řeči. Portál, Praha 2005 aj.

Přijatelné jsou také publikace učebnicového charakteru. K základní orientaci v psychologii doporučujeme zejména:
Hill, G.: Moderní psychologie. Portál, Praha 2004
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi.. Portál, Praha 1997
Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
Plháková, A.: Obecná psychologie. Academia, Praha 2003
Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. ISV, Praha 1997
Existují i hodnotné popularizující knihy, jako např.:
Gould, S. J.: Jak neměřit člověka. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997
Matějček, Z., Langmeier, J.: Výpravy za člověkem. Odeon, Praha 1981 aj.

Počet přijatých v roce 2009:

přihl.: 503 

ppp: 40 

přijato celkem: 31

 

Nevhodné je uvádět knihy charakteru populárních „návodů“, jako jsou např. R. Parsons: K jádru úspěchu (Návrat domů, Praha 2003) nebo D. Carnegie: Jak získávat přátele a působit na lidi (Talpress, Praha 1992).

Užitečný odkaz: https://it.pedf.cuni.cz/studijni/index.php?menu=270