Literatura

Seznam literatury, ze které lze čerpat při přípravě k přijímacím zkouškám z psychologie (požadovaný katedrou FF UK):

Gillernová, I. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Praha, Fortuna 1999

Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998

Hayesová, N.: Aplikovaná psychologie. Praha, Portál 2003

Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Academia 1993

Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000

Hunt, M.: Dějiny psychologie. Praha, Portál 2000 

 


Seznam literatury (od každého něco): 

Bettelhelm, B.: Za tajemstvím pohádek. Praha, Lidové noviny 2000.       
Cangelosi, J.S.: Strategie řízení třídy. Portál, Praha 1994.       
Černoušek, M.: Sen a snění. Praha, Horizont 1988.       
Dentermarová, Ch.-Kranzová,R.: O hněvu. Praha, Lidové noviny 1996.       
DiGiulio, R.- Kranzová, R.: O smrti. Praha, Lidové noviny 1997.       
Dunovský, J.- Dytrych, Z.- Matějček, Z. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Grada Publishing, Praha 1995.       
Erikson, E.H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999.       
Frankel, B.-Kranzová, R.: O sebevraždách. Praha, Lidové noviny 1998.       
Frankl, V.E.: …A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1996.       
Franz, M.-L. von: Psychologický výklad pohádek. Praha, Portál 1998.       
Freud, S.: Psychológia masy a analýza ja. Bratislava, ARCHA 1996.       
Freud, S.: Psychopatologie všedního života. Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1996.       
Fromm, E.: Mít nebo být? Praha, Naše vojsko 1994.       
Fromm, E.: Strach ze svobody. Praha, Naše vojsko 1993.       
Grof, S.: Holotropní vědomí. Praha, GEMMA89 1992.       
Grof, S.: Dobrodružství sebeobjevování. Praha, GEMMA89 1994.       
Hoskovec, J., Hoskovcová,S.: Psychologie hypnózy a sugesce. Praha, Portál 1998.       
Jacobi, J.: Psychologie C.G.Junga. Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1992.       
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování na školách. Portál, Praha 1997.       
Koukolík, F.: O vztahu lidského mozku a chování. Praha, Karolinum 1997.       
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Avicenum 1973.       
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988.       
Kübler-Rossová, E.: O smrti a umírání. Turnov, Arica 1993.       
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Portál, Praha 1996.       
Langmeier, J. - Matějček, Z.: Psychické deprivace v dětství. Avicenum, Praha 1974.       
Maloney, M.-Kranzová, R.: O poruchách příjmu potravy. Praha, Lidové noviny 1997.       
Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Masarykova univerzita, Brno 1995.       
Matějček, Z.- Dytrych, Z.: Děti, rodina a stres. Praha, Galén 1994.       
Matějček, Z.-Langmeier, J.: Výpravy za člověkem. Praha, Klub čtenářů/ Odeon 1981.       
Matoušek, O.: Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě. Portál, Praha1997.       
Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Sociologické nakladatelsví, Praha 1993.       
Mufsonová, S.-Kranzová, R.: O týrání a zneužívání. Praha, Lidové noviny 1996.       
Piaget, J.-Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha, Portál 1997.       
Porterfieldová, K.M.: O sektách. Praha, Lidové noviny 1997.       
Prasl, J.: Drogová závislost. Praha, MAXDORF 1995.       
Praško, J., Prašková, B., Prašková, H., Šlepecký, M., Záleský, R.: Obsedantně - kompulzivní porucha a jak se jí bránit. Praha, Portál 2003.       
Praško, J., Espa-Červená, K., Závěšická, L.: Nespavost. Praha, Portál 2004.       
Praško, J.-Pašková, B.-Prašková, H.-Seifertová, D.: Postupný nácvik trapasů aneb jak překonat sociální fobii. Praha, Psychiatrické centrum 1998.       
Ryanová, E.A.: O rodičích. Praha, Lidové noviny 1996.       
Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, Praha 1995 .  
Říčan, P.: Cesta životem. Portál, Praha 2004.
Říčan, P.: Psychologie. Portál, Praha 2005. 
Sandler, J.-Dare,Ch.-Holder,A.: Pacient a analytik. Praha, Psychoanalytické nakladatelství 1994.       
Stevens, A.: Jung. Praha, Argo 1996.       
Šípek, J.: Projektivní metody. Praha, ISV 2000.       
Vojáček, K.: Autogenní trénink. Praha, Avicenum 1988.       
Vymětal, J.: Rogersovská Psychoterapie. Praha, Český spisovatel 1996.